Etiket arşivi: Felsefe

Muhyiddin İbn’ül Arabi’de Zaman

Ortaçağ’ın büyük mutasavvıfı ve İslam tarihindeki en etkili müelliflerden İbn-ül Arabi –tam ismi Ebu’ Abdullah Muhammed İbn el-Arabi el-Hatimi et-Tai, İslam medeniyetine derinden tesir etmiştir. En çok bilinen eserleri Fütühat-ı Mekiyye ve Füsusu’l Hikem’dir.

İslam filozofları arasında zaman kavramını kozmolojik açıdan en karmaşık ve ayrıntılı yapıda öznel teorilerle ifade eden filozof denilebilir ki; Muhyiddin İbn-ül Arabi’dir. Takvimlerdeki zaman parçalanmalarının büyük bir bölümü, kainatta gerçekleşen astronomik bir döngüselliğe tekabül etmesiyle tanımlanırken; örneğin, bir günün dünyanın kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru olan dönüşünü tamamlaması, bir yılın dünyanın güneş etrafındaki devrini tekrar aynı noktaya gelerek bitirmiş olması gibi, bir hafta için böyle bir astronomik döngüsellik söz konusu değildir.

Muhyiddin İbn-ül Arabi haftanın bu yönüyle kazanmış olduğu zamansal önemine şu şekilde bir yaklaşım getirmiştir. Ona göre haftanın da aslında astronomik bir devirsel anlamı bulunmaktadır. İbn-ül Arabi’nin Kuran-ı Kerim’de geçen kainatın yaratılışına dair ayetlerden yola çıkarak elde etmiş olduğu söylenilen bu kozmolojik modellemeye, daha önce birçok filozofun ilk yaratılış teorilerini açıklarken bazı yönleriyle benzer olarak kullanmış olan Cevher-i Ferd modellemesi denilmektedir.Bu teori, birbirine geçen günler düşüncesine dayanmaktadır. İbn-ül Arabi bu düşünceyle aslında zamanın her lahzasında, kürede vuku bulan yaratılışın tam bir haftasının var olduğunu göstermektedir.

Buradaki yaklaşım, zamanda mekanın dahil edilmesiyle birlikte anlam bulan kısmının, altı gün metaforuna denk düşürülmesidir.

Yani daha açık bir ifadeyle; zamanın akışının gözle görülebilir şekilde fark edilebilir olduğu düzen, birbirine geçen günler modellemesinde vardır. Mesela, Pazar gününde alemin ‘kün’ ilahi emrinin duyulmasıyla mevcudiyetinin başlatılması, sonra Pazar günü devrinin sıfatı olan ‘’semi’ sıfatının ardından, ‘’hayat’’ sıfatının gelmesi gibi… Bu şekliyle günler birbiri ardınca kazandırdıkları ilahi anlamlar ile aleme zuhur ediyor ve hatta onunla birlikte var edilmiş oluyor. Fakat burada şunu önemle belirtmek gerekir ki; bu bahsedilen Platon’un ‘’oluş ve bozuluş’’ yaklaşımındaki döngüsel anlamda birbirini var etme ve yok etme mantığından biraz farklı bir iç içe geçme halidir.

Burada esas olarak zamanın algılanışındaki mekansal gerçekliğinin oluşumu anlatılmaktadır. İbn-ül Arabi’de zamanın temel devri, diğer birçok filozoftan farklı olarak, gün değil haftadır. Ona göre alemin yaratıldığı altı gün mekanı, son gün olan yedinci gün ise, zamanı temsil etmektedir. Bu günün Cumartesi günü olduğunu birçok eserinde defalarca belirtmiş ve bu günü ‘yevm-ül ebed’ (ebediyet günü) olarak isimlendirmiştir. Buradaki ilahi yaratılış anlayışı karmaşık her an yenilenen yapısı, onda zamanın ve mekanın hakiki birliktelik kavrayışını oluşturmaktadır. Dünyanın altı günde yaratılışı daima ve yenilenerek her an gerçekleşir. Bu nedenle ilk ilahi altı gün aslında zamanın değil mekanın yaratıcı kökenidir. Zaman da sadece yedinci gündedir.

İbn-ül Arabi’nin Fütühat adlı önemli eserinde şöyle geçmektedir;

“Çünkü alem Hak’tan Pazar gününden Cuma gününe kadar ortaya çıkmış ve ardından ebediyet gününe girmiştir. O gün sebt günüdür. Sebt, rahat demektir. Sebt günlerin sonuyken kendisinin bir sonu yoktur. Yaratana yarattıkları nedeniyle bir yorgunluk ilişmez. Fakat sebt günü alemin tabakalarını tamamlama günü olmuştur. Allah’ın yaratması bu amelin muhtaç kaldığı hallerle ilgilidir ve bu hallerin zamanı ve süresi sona ermez.”

Dolayısıyla bu yönüyle düşünülmüş olan, zaman için yaratılıştaki zamansallık; sonsuzdur. Yaratılış gününü ise bölünemez en küçük gün, anlık bir zaman olarak kabul eder. Fakat bu ana bir gün içerisindeki bütün anlar dahildir. Bu durumda zaman hem sıfır hem de bir olmaktadır. Yani o yaratılış bir anda meydana gelir ki buna sıfır noktası tekabul eder, fakat o an için ise onun bir gündeki tüm anların toplamıdır yaklaşımını sunar ki bu da birdir.

“ …yaratılış günü (tüm yaratılışı içerdiği için) bölünemez en küçük güne; içerisinde bizim de yaşadığımız ve saat, dakika, saniye ve benzeri şekillerde dilimlere ayırdığımız normal bir gün içerisindeki bütün ‘an’lar dahildir. … İbn-ül Arabi üç çok farklı gün tertibinin(devri günler, çıkarılıp alınan günler ve birbirine geçen günler) olarak farklı doğalarını ve rollerini açıklar. Ayrıca bu durum zamanın esas akışının hissettiğimiz ve düşündüğümüz kadar yeknesak ve düz olmadığı gerçeğinin altını çizmektedir. Bu karmaşık gelişmelerin altında yatan asıl fikir, gözlemlediğimiz birçok zamansal-mekansal olayın değil, her gün sadece bir halin meydana gelmesidir.’’

Kuran’da Rahman suresi 29. ayette geçtiği üzere ‘O her gün bir şe’n/iş/oluş üzerindir.’

İbn-ül Arabi’ye göre, Allah aslında gün anlamındaki zamanda sadece bir yeni olay yaratmaktadır fakat bize bunlar, olaylar olarak gözükmektedir. Ortaya koyduğu bu paradoksun anlaşılması için de zamanın asıl akışının anlaşılabilmesinin gerektiğini ifade eder. Eyyam-ı Şen adlı kitabında, güneşin batışından batışına veya doğuşundan doğuşuna süren bizim normal günlerimizin her birinde 360 günün sonu vardır, der. Dünyayı 360 derece kabul etmektedir.

Bizim algıladığımız haliyle normal bir günün her anında, dünyanın başka yerlerinde bir günün sonu veya başlangıcı olmaktadır. Yani, diyelim ki dünyanın çevresi 360 derecelik boylama ve bir günlük zaman dilimi de 360 derecelik boylamlara bölünsün. Bu haliyle dünyanın belirli bir yerindeki bir tam gün başka bir yerlerdeki son açıların veya ilk açıların toplamıdır. Yani dünyanın başka yerindeki 360 günün toplamıdır. Bu asıl günlerin akışı da zaman ve mekanda geçen olayların gerçek serisini işaretlemektedir.

Dolayısıyla, bu mantıkla düşünüldüğünde görülür ki; her an dünyanın çevresinde bir tam gün vardır. Daha ayrıntılı ifade edilecek olunursa; örneğin tam olarak şu anda, bir yerde sabahtır başka bir yerde öğle ve bir diğerinde ise gece ve hepsinin geçişlerindeki zaman; tüm bunların toplamı bir tam gün yapmaktadır. İbn-ül Arabi’nin bu teorisi de; görülmektedir ki bu tezde ifade edilen geometrik yorumlamayla elde edilmiş olan zamanın; sıfır, bir ve sonsuz olma öğretisiyle ciddi tutarlılık taşımaktadır.

Yararlanılan Kaynaklar

Ayşegül Bulut, Zamanın Geometrik Yorumu

 

*Bu çalışmanın tüm hakları, Ayşegül Bulut’a aittir.

*Bizimle iletişime geçmek için: kenandabirkuyu10@gmail.com

Çin Felsefesi'nin Önemli İsmi Lao Tzu Ve Felsefi Argümanları

Lao Tzu metafiziksel felsefesine temel oluşturan “Doğa’ya Dönüş Düşünce Yöntemi” (回歸自然的思想方法) ile insanlık tarihinin ifade yöntemleri arasındaki yakın ilişkiyi daha net ifade etmeden önce; Lao Tzu metafiziksel felsefesinde kullanılan yöntemleri ve bu yöntemlere temel oluşturan tarisel süreci yeniden hatırlamakta fayda görüyoruz. Bu bağlamda; sonuç bölümünü şu beş ana başlık altında vermeyi uygun bulduk:
1. Lao Tzu Felsefesini Şekillendiren Uygarlık Geleneği
2. Lao Tzu Felsefesinde Metodoloji
3. İfade ve Doğaya Dönüş: Dil ve Anlam Teorisi
4. Üç Dizim ve Renksiz Kaplar
5. Lao Tzu ve Renkli Kaplar.
Lao Tzu Felsefesini Şekillendiren Uygarlık Geleneği
Lao Tzu Kimdir ?
Lao Tzu, insanı Dao’ın doğal düzeninden uzaklaştıran nedenlerden söz ederken, insanın sahip olduğu tanıma yeteneği, irade ve duygularının insanı kendi doğasında aslında hiç bulunmayan bazı sınır ve kalıplar içerisine soktuğunu vurgulamaktadır. Sürekli gelişim gösteren teknik ve uygarlığın içerisinde, sınırlardan haberdar olmadan yaşayan insan, bir an önce kendini sınırlandıran faktörleri fark etmeli ve bunların ötesine geçerek sınırları olmayan doğaya geri dönüş yapmalıdır.
Lao Tzu’nın doğaya dönüş fikri ilk duyan için ilkel dönemin yazısız, tekniksiz, uygarlığın gelişmediği ve insanın vahşi doğa içinde yaşam savaşı verdiği zamanları ifade eden bir çerçeve çizer. Ancak; Onun asıl vurgulamak istediği ilkel döneme değil, uygarlık ve teknik araçları tarafından sınırlandırılmamış, insanın çok daha bağımsız ve özgür yaşayabileceği, içinde yaşama dair pek çok potansiyel ve ihtimal barındıran ideal bir yaşama dönüştür. Ona göre insan, uygarlığın kaçınılmazlarından biri olan gelişim sürecinden kopmadan da, ilkel dönemde mevcut olan doğal yaşam anlayışına sahip olabilir.
Lao Tzu felsefesinin ortaya çıkması ve şekillenmesine katkı sağlayan tarihsel ve kültürel arka plan şüphesiz ki çok karmaşık, ancak bir o kadar da zengindir. Bu arka plana daha derinlemesine bakacak olursak, ilk adımda karşımıza Lao Tzu’dan çok önceki dönemlerde var olan inziva geleneği ve münzeviler; ikinci adımda Taocu düşüncenin ilk izlerinin görüldüğü Çin’in Qi bölgesi kültürü ve son adımda da pek çok dünya inancına temel oluşturmuş ve Lao Tzu düşüncesinde de etkileri görülen şamanizm geleneği çıkmaktadır. Bu üç tarihi faktör arasında bulunan inziva geleneği ve münzevilik, doğaya yakın bir bakış açısına sahip olan insanın, uygarlık ve tekniğin ötesine geçmek suretiyle, doğa ile iç içe olabileceği bir yaşam biçiminin peşine düşmesi gerçeğini gözler önüne sermekte ve bu özelliği ile Lao Tzu düşüncesine destek vermektedir.
Bunun yanı sıra; Qi bölgesi kültürünün Batı Zhou Hanedanlığının ilk döneminde (M.Ö.1121~M.Ö.771) gösterdiği gelişim, Lao Tzu felsefesinin işaret ettiği ideal insan ve ideal yöneticinin karakter özellikleri olan “yumuşaklık” (柔) ve “güçsüzlük” (弱) kavramlarının önemine dikkat çekerken, aynı zamanda taocu pratikleri ön plana çıkaran toplumsal, ekonomik ve siyasi bir düşünce şeklinin de ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Şamanizm Dini
Şaman kültürüne gelince; rasyonalizasyon aşamasından geçmesiyle birlikte bir çeşit düşünce biçimine dönüşen bu gelenek, tarisel süreçte insanın kendi benliğine, uygarlığa, evrene ve doğaya dair algılama sürecini yansıtmakta ve insanın, yazının var olmasından önce kullandığı “evren ve varlığı anlama ve ifade etme” yöntemleri hakkında ip uçları vermektedir. Şaman kültürünün, kendinden çok sonra ortaya çıkan akılcı düşünürler ve özellikle Lao Tzu üzerinde bıraktığı etki, bize “insan yalnızca doğa temeline geri döndüğünde ideal bir yaşam biçimine sahip olacaktır” mesajını vermektedir.
Bu noktada akla gelen ilk soru; insanın doğa temeline nasıl geri döneceği ve bu doğa temelinde ideal bir yaşam geleneğini nasıl devam ettireceğine yöneliktir. Felsefesini özellikle doğa temeline kurmuş olan ve her fırsatta “doğaya dönüş” fikrine vurgu yapan Lao Tzu, başta “dişi”yi ve dişinin karakter özelliği olan “güçsüzlük” yöntemini ön plana çıkaran görüşü olmak üzere bir dizi yöntem ortaya koymaktadır.
Lao Tzu Felsefesinde Metodoloji
Lao Tzu düşüncesinde metodolojiden söz etmeden önce, metodoloji kavramını kısaca tanımlamakta yarar görüyorum. Yöntem bilimi olarak da bilinen metodoloji, bir amaca ulaşmada kullanılan tüm yöntemleri ifade etmektedir. Yöntem; kişinin amaca ulaşmada kullandığı araç, teknik ve izlediği yoldur. Lao Tzu felsefesinin asıl amacı doğa temelinden ayrılmış olan insanın “doğaya dönüş” yapmasıdır; bu sebeple Shi Zuocheng Lao Tzu metodolojisini açıklarken, “insan için doğaya dönüşü amaç edinen en temel ifade sürecidir” demektedir. Lao Tzu düşüncesinde doğaya dönüşü amaç edinen en temel ifade sürecinden söz ederken, “Dao De Jing”in (道德經) ilk bölümün bir kez daha hatırlamakta fayda vardır:
“Adlandırılabilen Dao, gerçek Dao değildir; adlandırılabilen adlar, gerçek adlar değildir; adsız olan (wu無), yerin ve göğün başlangıcı, adı olan (you有), tüm varlıkların anasıdır…” (道可道,非常道。名可名,非常名。無名天地之始;有名萬物之母。…)
Lao Tzu’ya göre, dil ve yazının ifade edebildiği yöntemler “doğaya dönüş” için kullanılamaz, çünkü dil ve yazının ifade edebildikleri “doğa”ya ait değildir. Dil ve yazı yalnızca yazı uygarlığının gelişmesiyle birlikte var olan “adlar dünyası”na (有名世界) ait varlıkları ifade edebilmekte, hatta çoğu zaman onları da tam olarak açıklamada yetersiz kalmaktadır. Sahip olduğu bilme yeteneği, duygu yeteneği ve iradesini dil ve yazı sayesinde aktarabilen insanın, bu yeteneklerini “doğa” temelinden ayrılmadan ve “adlar dünyası”nın neden olduğu yozlaşmaya uğramadan kullanabilmesi için, öncelikle dil ve yazının yetersizliğini idrak etmesi gerekmektedir; insan ancak bu şekilde kendini sınırlandıran dil ve yazının ötesine geçerek “doğaya dönüş” ihtimalini elde edebilir.
Lao Tzu felsefesinde, kişinin dil ve yazının ötesine geçerek “doğaya dönüş” yapması konusunda iki temel yöntem gösterilmektedir. Bunlar; “biçimsel karşıtlık ile olumsuzlama yöntemi” (反證式之形式相對法) ve “bebeksi varoluş yöntemi” (存在式之嬰兒實有法) olarak adlandırılmaktadırlar. “Biçimsel karşıtlık ile olumsuzlama yöntemi”; dil ve yazı aracılığı ile “adlar dünyası”nda gerçekleştirilen ifade yöntemini ve bu yöntemle ifade edilen tüm varlık ve kavramları reddederek, aslında “adlar dünyası”nın metafiziksel dünyadaki temelini oluşturan “doğaya ait adsızlar dünyası”na (自然無名的世界) geri dönüş yapmayı hedefleyen bir yöntemdir. Shi Zuocheng “Lao Tzu’yı Okumak: 62 Not ” adlı kitabında Lao Tzu’nın “biçimsel karşıtlık ile olumsuzlama yöntemi”ni (反證式之形式相對法) dört başlık altında açıklamaktadır:
1. Karşıt ama Aynı (相對而相同)
2. Karşıt ama Benzer (相對而相近)
3. Karşıt ve Zıt (相對而相反)
4. Karşıt ve Limite Yönelme (相對而趨向極端)
Bu noktada; Lao Tzu’nın “Dao De Jing” (道德經) metninden örnekler vererek, Shi Zuocheng’ın dört başlık altında topladığı bu yöntemi daha net açıklamaya çalışalım.
Lao Tzu Sözleri
İlk olarak; Dao De Jing’de geçen “kesin söz çelişkilidir” (…正言若反。) ve “yokluk ve varlık birlikte var olmuştur” (…故有無相生) sözleri; “Karşıt ama Aynı” (相對而相同) biçimsel yöntemine örnek oluşturabilir. Burada geçen “kesinlik” ve “çelişki”, “var” ve “yok” karşılıklı olarak birbirlerini var eden kavramlar olmakla birlikte, bu kavramlardan bir tanesi olumlu bir diğeri ise onun zıddını oluşturan olumsuz bir anlam ifade eder. Burada akla gelen ilk soru; birbirine zıt olan bu kavramların nasıl olup da “aynı” olarak algılandığıdır. Bunu Dao De Jing’den başka bir örnek vererek açıklamaya çalışalım:
“Dünya üzerinde “su”dan daha yumuşak daha zayıf bir şey yoktur; ancak en güçlü silahlar bile ona zarar veremez ve ona karşı üstünlük sağlayamaz, çünkü hiç bir kuvvet onun yumuşak ve zayıf olan doğasını değiştiremez; zayıfın güçlüye üstünlüğüdür bu…” (天下莫柔弱於水,而攻堅強者莫之能勝,其無以易之。弱之勝強,柔之勝剛,…)
Bu örnekte, doğası gereği zayıf ve güçsüz olan suyun, sanılanın aksine son derece güçlü olduğu üzerinde durulmuş ve aslında birbirine zıt olan “güçlü” ve “zayıf” kavramları, “aynı” varlığı yani “su”yu ifade etmek için kullanılmıştır. Konuyla ilgili Dao De Jing’den başka bir örnek daha verebiliriz:
“Dünyada güzelin güzelliği vurgulanırsa, bu çirkinin de bilinmesini gerektirir; iyinin iyiliği vurgulanırsa, bu kötünün de bilinmesini gerektirir…” (天下皆知美之為美,斯惡已。皆知善之為善,斯不善已。…)
Bu örnekte Lao Tzu, dili kullanarak varlıkları “güzel”, “çirkin”, “iyi”, “kötü” gibi sıfatlandırmanın doğal dünyanın gerçeklerni yansıtmadığına dikkat çekmektedir. Lao Tzu’ya göre dil ve yazı varlığın doğal benliğini ifade etmek için son derece yetersizdir. Bu sebeple, dil ve yazı ile sıfat kazandırılarak sınflandırılan varlık, o varlığın doğasını ifade edemez. Böyle bir durumda “güzel”, “çirkin”, “iyi”, “kötü” gibi sıfatlandırmalar da anlamını yitirerek “aynı” olarak algılanır. Bu da Lao Tzu’nın “biçimsel karşıtlık ile olumsuzlama yöntemi”nin içeriklerinden birini oluşturan “karşıt ama aynı” (相對而相同) fikrine örnek oluşturmaktadır.
İkinci olarak, “Dao De Jing”in yirminci bölümünde geçen bir söze bakalım:
“(bu yapay dünyada) içten duygularla söylenmiş bir onay sözcüğü ile isteksizce söylenmiş bir onay sözcüğü arasında ne fark olabilir ki! Herkes tarafından kabul gören iyi ile kimsenin kabul etmediği kötü arasındaki fark ne kadar olabilir ki!” (…唯之與阿,相去幾何?善之與惡,相去若何?…)
Burada Lao Tzu “içten duygularla söylenmiş bir onay sözcüğü” ve “isteksizce söylenmiş bir onay sözcüğü”nün, “herkesin onayını alan iyi”nin ve “kimsenin kabul etmediği kötü”nün dil ve yazı ifadesinde zıt kavramlar olarak algılanmalarının aksine, içerikte aralarında fazla bir fark olmayan kavramlar olduğu konusuna vurgu yapmıştır. Dil ve yazının ifade etmede yetersizliğini her fırsatta dile getiren Lao Tzu’nın düşüncesini anlamak çok da zor değildir; Ona göre “adlar dünyası”nda dil ve yazı ile anlam kazanan bu kavramların hiç birinin “doğaya ait olan adsızlar dünyası”nda yeri yoktur, bu sebeple hiç biri gerçek “iyi”, gerçek “kötü”, gerçek “güzel”, gerçek “çirkin” değildir. Bu durumda, “adlar dünyası”na ait olan bu yapay kavramların arasında büyük farklar olmadığı, hatta anlam açısından birbirlerine yakın oldukları gibi bir düşünce ortaya çıkmaktadır. İşte bu, Shi Zuocheng’ın sınıflandırdığı Lao Tzu metodunun “Karşıt ama Benzer” (相對而相近) başlığının anlam içeriğini oluşturmaktadır.
Dao De Jing’in yirmi ikinci bölümünde geçen “dolambaçlı oldukça bütünlüğe ulaşır, eğildikçe gerginleşir…” (曲則全,枉則直…) cümlesi, Shi Zuocheng’ın sınıflandırmasında üçüncü kategori olan “Karşıt ve Zıt” (相對而相反) başlığına örnek olabilmektedir.
Burada Lao Tzu “dolambaçlı oldukça bütünlüğe ulaşır, eğildikçe gerginleşir” derken, insan algısının kişiyi amaca ulaştırmada sahip olduğu zıt özelliğe dikkat çekmektedir. Ona göre eğriliği bilmeyen bütünlüğe, eğilmeyi başaramayan gerginliğe ulaşamaz. Öyleyse; varlığın doğasını anlamaya çalışırken, basit ve doğrudan yöntemler yerine esnek ve dolaylı yöntemler kullanmak gerekmektedir; çünkü basit ve doğrudan kullanılan yöntem kişiyi yalnızca varlığın “adlar dünyası”ndaki biçimsel ve yüzeysel bilgisine ulaştırır; oysa varlığı algılarken mümkün olduğunca dolaylı ve esnek bir yöntem kullanılırsa, ancak bu şekilde varlığın gerçek içeriğine ve varlığın temeli olan “doğaya ait adsızlar dünyası”nın gerçek bilgisine ulaşmak mümkün olacaktır. Dao De Jing’in on sekizinci bölümü ve yirminci bölümü ise Shi Zuocheng’ın yaptığı sınıflandırmada “Karşıt ve Limite Yönelme” (相對而趨向極端) yöntemine örnek olarak verilebilir.
“Büyük Dao ortadan kaybolduğunda ancak yardımseverlik ve dürüstlük kavraları önem kazanır; bilgelik ve akıl çok önemsendiği zaman, ikiyüzlülük ve yapmacıklık ortaya çıkar; altı akraba arasındaki uyum kaybolduğunda, ancak örnek evlat olma-itaat etme kavramları ortaya çıkar; ülkede düzen bozulduğu zaman, sadık yönetici kavramı değer kazanır.” (大道廢,有仁義;智慧出,有大偽;六親不和有孝慈,國家昏亂有忠臣。) “Tüm endişe ve sıkıntılara sebep veren aşırı bilgiden vaz geçildiğinde, endişe ve sıkıntılar son bulur.” (絕學無憂。…)
İlk örnekte Lao Tzu önemli bir konuya dikkat çekmektedir; Ona göre doğal düzeninin olmadığı yerde insanlar yardımseverlikten ve cömertlikten söz ederler çünkü buna ihtiyaç doğar, irfan ve nezaket yok olduğunda sahtekarlık çıkar ortaya, ailede uyum kaybolduğunda ancak nezaket ve örnek evlat kavramları önem kazanır, ülkede karmaşa yaşandığı zaman ancak sadakatli yöneticilere ihtiyaç doğar. Diğer bir deyişle; yazı ve dil ifadesinin etkin olduğu adlar dünyasında, doğaya dönüş yöntemlerinden vaz geçildiğinde ancak insan sevgisi, nezaket, irfan, yardımseverlik, cömertlik, örnek evlat olma, sadakat vb kavramlara ihtiyaç ortaya çıkar. İnsanı doğasından uzaklaştıran şey, sonradan öğrendiği bilgilerdir; insan adlar dünyasında sonradan öğrendiği tüm bilgileri bir kenara bırakırsa, ancak o zaman dil ve yazı dünyasının etkin olduğu adlar dünyasını aşarak doğaya ait adsızlar dünyasına geri dönme ihtimalini elde edebilir, zorluk ve sıkıntılardan kurtulabilir. Çünkü; “adsızlar dünyası” (無名世界) , “adlar dünyası”nın (有名世界) tüm zorluk ve sıkıntılarından azadedir.
Shi Zuocheng’ın görüşüne göre, Lao Tzu metodolojisinin “biçimsel karşıtlık ile olumsuzlama yöntemi”nin (反證式之形式相對法) içeriğini oluşturan Karşıt ama Aynı (相對而相同), Karşıt ama Benzer (相對而相近), Karşıt ve Zıt (相對而相反), Karşıt ve Limite Yönelme (相對而趨向極端) yöntemlerinin hepsi insan temeline dayanan “şekilsel yazı dili yöntemleridir” (文字形式之方法). Bunlar; “gerçek doğa”ya ait yötemler olmaları sebebiyle, gerçek doğaya ait unsurları yalnızca “ima” edebilirler; hiçbiri gerçek doğaya ulaşmada kullanılması gereken temel yöntem değildir.
Lao Tzu metodolojisinde, “biçimsel karşıtlık ile olumsuzlama yöntemi”nin (反證式之形式相對法) yanı sıra, aslında Lao Tzu felsefesinin doğaya dönüş yöntemi içerisinde daha önemli ve temel sayılabilecek bir yöntem daha bulunmaktadır. Biçimsel yapının tamamen dışında olup, insan benliğinin ve doğanın temeline daha yakın olmasının yanı sıra, insan varlığının gerçekliğini yansıtan bir yapıya sahip olan bu yönteme “gerçekçi yöntem” (實有法) , diğer adıyla “bebek yöntemi” (嬰兒法) denilmektedir.
Lao Tzu’nın “Dao De Jing”de (道德經) geçen “Dao, doğayı örnek alır.” (…道法自然) sözünden anlaşılabileceği gibi, Lao Tzu felsefesinde “Dao” (道), doğa temeline dayanarak doğaya dönüşü sağlayan bir yöntem olarak görülmektedir. Bu yöntem; temelinde insan varlığına yönelik olan “gerçekçi yöntem” (實有法) yani “bebek yöntemi”ne (嬰兒法) dayanmalıdır, aksi halde Shi Zuocheng’ın da dikkat çektiği gibi, doğaya dönüş; insanı ve insan varlığını bir kenara bırakarak şekilselliğin akışına kapılan ve asla gerçek hedefine ulaşamayan sözcükler olmaktan ileri gidemez.
“Biçimsel karşıtlık ile olumsuzlama yöntemi” (反證式之形式相對法) biçimsel bir yöntem olarak tanımlanmaktadır; bunun nedenlerinden biri; yöntemin dil ve yazılı ifadeye dayanmasıdır. Dil ve yazı, “adlar dünyası”na ait varlıkların içeriklerini tam manasıyla ifade edemeyeceği gibi, “adsızlar dünyası”nın bilgisine ulaşamakta da son derece yetersiz kalmaktadır. Bir diğer nedene gelince; “biçimsel karşıtlık ile olumsuzlama yöntemi” hem “adlar dünyası”na ait olan dil ve yazı ile ifade yöntemini, hem de bu yöntem ile bilgisine ulaşılan varlığı reddeder; bu şekilde “adlar dünyası”na temel oluşturan “doğaya ait adsızlar dünyasına” geri dönüşü hedef alır. Ancak bu yöntem, temelde biçimsel bir yapıya sahip olması nedediyle ne adsızlar dünyasına ne de gerçek doğaya dönüş garantisi vermez.
“Bebeksi varoluş yöntemi” (存在式之嬰兒實有法) ise “biçimsel karşıtlık ile olumsuzlama yöntemi”nin aksine, dil ve yazının ötesine geçerek biçimsellikten sıyrılmaktadır. Dao De Jing’ in onuncu, yirminci ve yirmisekizinci bölümlerinde geçen “… bedenini ve kalbini aktif kılan enerjiyi bir bebeğinki kadar güçsüz ve saf tutabilir misin?” (…專氣致柔,能嬰兒乎?…), “…tıpkı daha gülmeyi bile bilmeyen bir bebek gibi…” (…如嬰兒之未孩;…), “…bebek doğallığına geri döner…” (…復歸於嬰兒…) cümleleri, Lao Tzu’nın “bebeksi varoluş yöntemi” (存在式之嬰兒實有法) için örnek gösterilebilir. Bu yönteme adını veren “bebek” (嬰兒) kavramı; “doğaya ait olan insanın varlıksal sembolü” olarak tanımlanabilir. İnsanlığın ifade süreci açısından bakıldığında, dil ve yazının ötesine geçen ve biçimsellikten çok içeriğe vurgu yapan bu yöntem, ifade yöntemleri arasında varlıksal özelliği son derece güçlü olan “resimli ifade” (圖形表達) yöntemine dokunmaktadır.
İfadenin Sınırları ve Doğaya Dönüş: Dil ve Anlam Teorisi
Lao Tzu’nın “doğaya dönüş” (回歸自然) için kullandığı yöntemin dil ve yazının ötesine geçerek “resimli ifade” (圖形表達) dönemine uzanması, aslında oldukça önemli bir konudur. Wang Bi; “Değişimler Klasiği”ni yorumlarken geliştirdiği “dil ve anlam teorisi” (言意之辨) ile, insanın sahip olduğu “dil ve yazılı ifade ile mantıksal çerçevede düşünebilme yeteneği”nin (語文表達的邏輯思考能力) ve tarihsel süreçte bundan daha erken gelişim göstermiş olan “resimli ifade ile mantıksal çerçevede düşünebilme yeteneği”nin (圖象表達的邏輯思考能力) sınırlılığı üzerinde durmuş; insanın bu yeteneklerini kullanırken, onların ötesine geçmek suretiyle sınırları olmayan ideal doğaya nasıl geri dönebileceğinin ve kendine nasıl özgür bir yaşam biçimi sağlayabileceğinin ip uçlarını vermiştir. Dil, sembol ve anlam arasındaki karşılıklı ilişkiyi konu alan “dil ve anlam teorisi” (言意之辨), Wang Bi’nin Değişimler Klasiği’ni yorumlarken, “Değişimler Klasiği Örneği.Sembolü Anlama Bölümü”nde (周易略例.明象篇) ortaya koyduğu bir yöntemdir. Wang Bi; Değişimler Klasiği’nin ifade yapısı üzerinden giderek, “dil ve yazılı ifade” (語文表達), “resimli ifade” (圖象表達) ve “gerçek anlam” (義理) arasındaki ilişkiye dair derin tartışmalarda bulunmuş; böyle bir yöntem aracılığı ile, Lao Tzu’nın metafiziksel felsefesinde tartıştığı insanın “dil ve yazılı ifade ile mantıksal çerçevede düşünebilme yeteneği”nin (語文表達的邏輯思考能力) sınırlılığı konusunu açıklamaya çalışmıştır.
Wang Bi’ye göre “Değişimler Klasiği”; bilge kişinin (yazarın), dil ve sembolü kullanarak, kendi benliğine, evrendeki diğer varlıklara ve evrende oluşan tüm değişim ve dönüşümlerin anlamına dair sahip olduğu bilgiyi ifade ettiği bir eserdir. Burada “sembol” (象) denilen şey; klasik metnin içinde geçen “trigramları ve hegzagramları” (爻象, 卦象) ifade ederken; “dil” (言); bu trigram ve hegzagramları açıklamak için kullanılan “yazı”yı (語言文字), “anlam” (意) ise; bilge kişinin (yazarın) kalbinden geçen duygu ve düşüncelerin içerdiği “anlam ve mantık”ı (意義與道理) ifade etmektedir. Wang Bi’ye göre; Değişimler Klasiği’ni anlama sürecinde öncelikle “dil”den yola çıkılarak “sembol”e, sonra “sembol”den yola çıkılarak “anlam”a ulaşmak esastır; ayrıca, gerçek anlama ulaşabilmek için, birer araç olarak ayrı ayrı tükettiğimiz (窮盡bilgisinin tüm ihtimallerine ulaştığımız) “dil” ve “sembol”ün unutulması gerekmektedir.
Wang Bi’nin ortaya koyduğu “Dil ve Anlam Teorisi” bir taraftan “Lao Tzu metafiziksel düşünce yapısının temel kaynağı”na dikkat çekerken; diğer taraftan Lao Tzu metafiziksel düşüncesinde insanın sahip olduğu ifade kabiliyetlerinin sınırlılığını gözler önüne sermektedir; bunu yaparken de insanın kendi benliğini ve varlığı anlamada kullandığı çeşitli ifade yöntemlerinin tarihsel gelişim süreci hakkında bilgiler vermektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken bir konu vardır ki; Wang Bi, “dil ve anlam teorisi”nde (言意之辨) dil, sembol ve anlam arasındaki ilişkiyi incelerken, “sembol” olarak yalnızca “Değişimler Klasiği” (周易) içerisinde geçen trigram ve hegzagramları (爻象、卦象) ele almış ve bu sembollerin orjinalleri olan “üç dizim” (三劃) ve üç dizime kaynak olan yöntemler hakkında net açıklamalarda bulunmamıştır. Bu konuyla ilgili olarak; Tayvan’ın günümüz düşünürlerinden Shi Zuocheng, “Çin Felsefe Ruhunun Köklerine Bakış ” (中國哲學精神溯源) adlı kitabında bazı fikirler vermektedir. Shi Zuocheng bu çalışmasında, Zhou Dönemi klasik metinlerine hakim olan felsefe ruhunu “Değişimler Klasiği”ne kadar geri döndürmekle kalmamış; bununla birlikte Çin tarihinde insanoğlunun tanıma ve ifade etme sürecini Değişimler Klasiği’nden ve hatta yazının icadından çok önce var olan “üç dizim ile sembol ifade” (三劃), “resimli ifade” (圖形表達) ve “renksiz ve renkli kaplar ile ifade” (黑陶-彩陶表達) yöntemlerine kadar geri götürmüştür. Shi Zuocheng’ın yaptığı bu deneme, Wang Bi’nin Lao Tzu metafiziksel düşüncesinin temel kaynağını aramada kullandığı ve “Değişimler Klasiği” dayanan “Dil ve Anlam Teorisi”nin (言意之辨) çok daha derinine inmiş olan bir yöntemdir.
Üç Dizim ve Renksiz Kaplar
Değişimler Klasiğinde geçen sembollerin orjinalleri olan “üç dizim”e (三劃) dair açıklama biçimi; ilk çizginin Göğü (天), ikinci çizginin İnsanı (人) ve üçüncü çizginin de Yeri (地) temsil ettiği şeklindedir. Ancak; Shi Zuocheng yaygın olan bu anlayışın aksine “üç dizim”i (三劃) farklı bir bakış açısı ile yorumlamaktadır. Ona göre üç dizim; “gök-insan-yer” üçlemesi ile oluşmakla birlikte, gök ve yer uçsuz bucaksız ve sınırsız olmaları sebebiyle birbirlerinden ayrı düşünülemezler, onlar bir bütündür, bu sebeple gök ve yer üç dizimin ilk çizgisini oluşturur; ikinci çizgi ise varlıklar arasında en özel yere sahip olarak, yer ve göğün fonksiyonlarını etkileme gücüne sahip olan insanı temsil etmektedir; üçüncü çizgiye gelince; bu çizgi, insanın diğer varlıkların sahip olmadığı üstün yeteneklerini kullanarak fiziksel dünyada yarattığı uygarlığı ve uygarlığın tüm unsurlarını ifade etmektedir. Kısaca söylemek gerekirse; üç dizimde; gök ve yer insanı, insan ise uygarlığı meydana getirmiştir.
“Üç dizim”in (三劃) ne zaman ve ne şekilde ortaya çıktığı konusunda bugün kesin bilgiye sahip olamasak da, “üç dizim”in Değişimler Klasiği’nin yapı taşları olan sekiz ve altmış dört hegzagrama temel oluşturduğunu söylemek mümkündür. Sekiz hegzagram’ın yaklaşık olarak M.Ö. 2000 yıllarında Xia Hanedanlığı döneminde şekillendiğini ve bu dönemde de henüz yazının var olmadığını biliyoruz; bu durumda sekiz hegzagramdan daha öncesine ait olan üç dizim döneminde de yazının henüz var olmadığı aşikardır. Bu nedenle; üç dizim’in ve üç dizim’in temelinin açıklanması için Değişimler Klasiği’nde geçen yazılı açıklamaları kullanmak hatalı olacaktır. Bu bağlamda; üç dizim’i açıklarken; insanlığın ilkel resimli ifade döneminden, yazının ortaya çıkışıyla başlayan yazılı ifade dönemi arasında gelişim gösteren ifade yöntemlerini dikkatli ve derinlemesine incelemek gerekmektedir.
Çinin uygarlık tarihinde, ilkel dönemden yazılı ifade dönemine geçişte anahtar dönem “üç dizim” (三劃) dönemidir.
Üç dizim, hem resim hem de sembol olma özelliği ile Çin’in somut resimli ifadeden soyut yazılı ifadeye geçişini temsil edebilmektedir; diğer bir deyişle; “üç dizim”, ilkel dönem resimli ifadenin soyutlaşması ile ortaya çıkmış olan Çin resim yazısının köklerini oluşturmaktadır. Ancak bu noktada dikkat etmek gerekir ki; Çin resim yazısı, ilkel dönemin ilk ifade yöntemi olan renkli kaplar üzerindeki ifade şeklinin direkt olarak soyutlaşması ile gelişim göstermemiş, arada şöyle bir geçiş dönemi yaşanmıştır: renkli kaplar döneminden (yaklaşık olarak M.Ö. 7000-3000) renksiz kaplar dönemine geçiş(yaklaşık olarak M.Ö. 3000-2000), renksiz kaplar döneminden üç dizim dönemine geçiş(yaklaşık olarak M.Ö. 2100), üç dizimden resim yazısı dönemine (yaklaşık olarak M.Ö. 1500 ilk sistematik yazı olan kemik yazısına) geçiş. Bu geçiş, ilkel somut ifade döneminin rasyonalizasyon sürecinden geçerek soyutlaşması şeklinde gerçekleşmiştir.
Shi Zuocheng’ın yaptığı bu tarihsel sıralamaya göre; üç dizim’in ortaya çıkışı, aşağı yukarı renksiz kaplar (黑陶) döneminin sonuna denk gelmektedir. Ancak; bir karşılaştırma yapıldığında üç dizim, renksiz kaplara nazaran daha soyut işaretlerden oluşan bir resimli ifadedir. Sahip olduğu yüksek teknikle birlikte, daha sade içeriği olan renksiz çanaklar (黑陶) ise, içeriği son derece zengin olan renkli kaplardan (彩陶) gelmektedir.
Renkli kaplar, üzerlerinde taşıdıkları ve farklı farklı anlamlara atıfta bulunan renk ve resimleri ile son derece zengin bir içeriğe sahipken; renksiz kaplar, sahip oldukları teknik ilerlemenin yanı sıra göze çarpar derecede sadeleşmiş ve renkli kapların zengin içeriğinden çok şey kaybetmişlerdir. Bu nedenle; Shi Zuocheng, renkli kapları “resimli resimler” (有圖之圖), renksiz kaplar ise “resimsiz resimler” (無圖之圖) olarak adlandırmaktadır. Ona göre; renkli kapların renkleri ve resimleri ile karşılaştırıldığında, renksiz kaplar için “resimsiz resimlerdir” denilebilir; çünkü renksiz çanaklar, renkli çanakların sahip olduğu çeşit çeşit resimlere, renklere, zengin içerik ve anlama sahip değildirler. Renksiz kapları (黑陶) temsil eden “resimsiz resimler” (無圖之圖) ; resmi şeklinden kurtararak yalnızca içeriğe dikkat çekmektedirler. Bunlar, yalnızca resmin kendisini ifade eder ve başka bir şeye atıfta bulunmazlar; böylece resmin doğal içeriği de korunmuş olur.
Renksiz kaplar dönemi, tüm şekillerin ve renklerin aniden kaybolduğu bir dönemdir. Burada, renkli çanaklar döneminde renkli ve zengin resimler kullanılırken, neden bir anda herşeyin simsiyaha büründüğü bir sadeleşme dönemine geçildiği sorusu akıllara gelmektedir. Shi Zuocheng bu soruya şöyle cevap vermektedir; renkli kaplar üzerindeki renk ve resimler, içerdikleri zengin içeriklerinin yanı sıra, hiç bir kurala ve sisteme bağlı olmamaları sebebiyle son derece düzensizdiler. Bu dönemde ifadede birlik ve kesinlik yoktu. Böyle bir zenginlik ve anlam karmaşasından sırılarak, kuralları olan, düzenli, kesin ve sistematik bir yazılı döneme geçmek elbette imkansızdı. Öncelikle resmin, yalnızca kendini ifade eden ve kendinden başka hiç bir şeye atıfta bulunmayan bir sistem ve soyutluk kazanması gerkmekteydi. Bu sebeple, renkli kaplarla ifade dönemi ile yazılı ifade dönemi arasında bir geçiş dönemine ihtiyaç vardı; bu geçiş, önce “renksiz kaplar” ve sonra da onlardan daha soyut olan “üç dizim” ile sağlandı. Çin’in resim yazısı sistemi de, işte bu iki temelde gelişim göstermeye başladı.
Lao Tzu ve Renkli Kaplar
Gerek dille ifadeye dayalı olan “biçimsel karşıtlık ile olumsuzlama yöntemi” (反證式之形式相對法) olsun, gerekse dille ifadenin ötesine geçen “bebeksi varoluş yöntemi” (存在式之嬰兒實有法) olsun, Lao Tzu felsefesinde “doğaya dönüş” (回歸自然) için ortaya koyulan tüm yöntemler temelinde biçimden çok varlıksal özelliği baskın olan “resimli ifade” (圖形表達) dönemine işaret etmektedirler. Lao Tzu’nın doğa temelli metafiziksel düşünce yönteminin işaret ettiği “resimli ifade”, yüksek derecede soyutluğa sahip olan “üç dizim resimli ifadesi” (三劃圖形表達) ve üç dizim’e arka plan oluşturan “renksiz kaplar resimli ifadesi” (黑陶圖形表達) yöntemleri ile sınırlı değildir. Bu iki ifade şeklinin temelinde “renkli kaplar resimli ifadesi” (彩陶圖形表達) bulunmaktadır.
Shi Zuocheng, “Lao Tzu’yı Okumak: 62 Not” adlı kitabında şöyle bir genel görüş ileri sürmektedir; Çin Uygarlığının temelleri, ilk hanedanlık olan Xia Hanedanlığı’ndan (yaklaşık olarak M.Ö.2000) hemen önceki ve hemen sonraki yıllar içerisinde atılmıştır. Xia Hanedanlığının ilk dönemi, “renksiz kaplar” döneminin sonlarına denk gelmektedir; bu sebeple diyebiliriz ki; Çin Uygarlığının temelini “renksiz kaplar dönemi” olan “Long Shan Uygarlığı” (龍山文明) oluşturmaktadır.
Long Shan Uygarlığı günümüz Çininde Shandong “山東”, Shanxi “山西” ve Henan “河南” bölgelerinde ortaya çıkmış bir uygarlıktır. Yaklaşık olarak M.Ö.3000 ile M.Ö 2000 yıları arasında kalan 1000 yıllık sürede üst seviyede gelişim gösteren “renksiz kaplar” döneminde, Çin Geleneksel Düşünce Kültürünün temeli olan “üç dizim”, “sekiz hegzagram”, “gök kavramı” ve “resim yazısı” ortaya çıkmıştır. “Renkli kaplar”ı temsil eden Yang Shao Medeniyeti’nin (仰韶文明) zenginliği, çeşitliliği ve bağımsız gelişimi ile karşılaştırıldığı zaman320, “renksiz kaplar”ın Shi, 2014, ss.57-58. Renkli Kaplar Yang Shao Medeniyeti (彩陶仰韶文明) M.Ö.7000-M.Ö.3000 yılları arasında Çin topraklarında ortaya çıkmıştır. Renklikapların özellikle yaygın olarak rastlandığı bölge Sarı Irmak (黃河) ve Uzun Irmak (長江) vadileridir. Topraktan çıkarlan Renkli Kaplar, bulundukları bölgelere ve biçimsel özelliklerine göre; “Ma Jia Ku” (馬家窟), “Ban Po” (半坡) ve “Miao Di Gou” (廟底溝) olmak üzere üç kategoriye ayrılmaktadır. Bu üç farklı kategorideki renkli kapların her biri birbirinden bağımsız olarak gelişim göstermiştir. Shi Zuocheng, “Lao Tzu’yı Okumak: 62 Not” (讀老子:筆記62則) adlı eserinde bu üç çeşit renkli kabın özelliklerine gelişim gösterdiği Long Shan Medeniyeti çok daha planlı bir şekilde şekilselliğe, kesinliğe, rasyonalizme, kuralcılığa ve sadeliğe yakın bir imaj çizmektedir. İşte böyle biçimsel bir arka planda ortaya çıkmış olan “gök” (天) ve resimsiz resimler (無圖之圖) olarak ifade edilen renksiz kapların işaret ettiği “doğa” (自然), bir çeşit “kuralsal doğa” (規範性之自然) özelliği taşımaktadır.
Renksiz kapların ortaya çıkardığı bu “kuralsal doğa” (規範性之自然) her ne kadar kuralların sınırları içine girmiş olsa da, renksiz kaplar için tam olarak “renkli kapların sahip olduğu doğa esasını kaybetmişlerdir” diyemeyiz. Bu dönemde “doğa” kavramının kuralsallaşması, yalnızca dönemsel gelişim ve değişimin sonucu olarak ortaya çıkmış bir durumdur. Renksiz kaplar, biçimsel açıdan renkli kaplardan oldukça farklı olmalarına rağmen, onlar da renkli kaplar gibi “doğa temeli” ni şart koşar ve “doğa benliği”ni işaret ederler. Ancak; Lao Tzu felsefesine temel oluşturan “doğaya dönüş” (回歸自然) fikri; “üç dizim” ve üç dizim’e arka plan oluşturan “renksiz kaplar”ın soyut, biçimsel ve kuralsal ifade yönteminin ötesine geçerek; bağımsız, zengin ve özgür içeriğe sahip olan “renkli kaplar”ın ifade yöntemine geri dönüşü hedeflemektedir. Shi Zuocheng’ın bu konudaki görüşü de son derece dikkate değerdir:
Lao Tzu’nın “doğa” düşüncesinde Ru Düşünce Ekolü’nün fiziksel dünyaya ait konulara girmesi ve sıkça kurallardan söz etmesi eleştirilmektedir. Lao Tzu’nın “doğa”’sı sosyal yaşamdaki kurallardan tamamen bağımsızdır; çünkü O, “doğa”nın benliğidir. Eğer ki kurallar biçimsellik ve yazıyla birlikte var olmuşsa; o halde Dao Düşünce Ekolü’nün “doğa” sı yazıdan çok önce var olan “alet medeniyeti” (器物文明) ve hatta “çanak çömlek medeniyeti” (陶器文明) ile eş görülmelidir. Çinin çanak çömlek medeniyeti iki türlüdür; renkli çanaklar dönemi ve renksiz çanaklar dönemi; öyleyse şüphesiz ki Düşünce Ekolü’nün “doğa” anlayışını temsil edebilecek olan medeniyet; renksiz çanaklar değil renkli çanaklar medeniyetidir.
Öyleyse; Lao Tzu’nın geri dönüş için insanlığa hedef gösterdiği “doğa” fikrine ulaşmak için öncelikle, dilin ötesinde ve yazının dışında kalarak kural ve biçimsellikten uzak ve doğaya en yakın ifade biçimi olan renkli kaplar dönemine dönmek gerekmektedir. Çünkü; renkli kapların ifade ettiği doğa; “gerçek doğanın asıl benliği”dir (真自然本身). Aslında bunu daha katı bir söylemle ifade etmemiz gerekirse; Lao Tzu’nın geri dönülmesini istediği “gerçek doğanın asıl benliği” (真自然本身); henüz soyut biçimsellik kazanmamış ve kurallara bağlanmamış olan renkli kapların ifade ettiği o saf doğanın bile dışında ve her türlü ifade yönteminin ötesinde kalmaktadır.
Sonuç olarak; Lao Tzu’nın doğaya dönüş için işaret ettiği en ideal yöntem olan “bebeksi varoluş yöntemi”ne (存在式之嬰兒實有法) tekrar vurgu yapmak gerekmektedir. Daha önce de söz ettiğimiz gibi; “doğa insanı”nı temsil eden “bebek” (嬰兒); aynı zamanda “resimsel ifade”ye (圖形表達) işaret eden varlıksal bir semboldür. “Bebek” kavramı; “doğaya bağlı adsızlar dünyasına ait olan insanın, adlar dünyasındaki adıdır” (無名自然人的有名之詞). Onun işaret ettiği ifade yöntemi; doğa insanının renksiz kaplar ve üç dizim’e dayalı resimsel ifade yönteminin de (自然人的黑陶與三劃圖形表達) ötesinde bulunan renkli kaplarla saf resimli ifade yöntemidir (自然之人之彩陶純圖形表達). Ancak bu noktada unutmamak gerekir ki; insan tam manasıyla “gereçek doğa”ya (真自然) dönmek ve “gerçek doğa insanı” (真自然之人) olmak istiyorsa; o zaman gerçek doğaya yalnızca imada bulunan “Bebek” (嬰兒) sembolünün de ötesine geçmelidir; çünkü “gerçek doğa” (真自然) ve “gerçek doğa insanı” (真自然之人) insan ifadesinin dışında kalmaktadır.
Yararlanılan Kaynak
Gonca Ünal Chiang, Çin Düşünürü Lao Tzu’nun Metafiziksel Düşünce Yapısının Temel Kaynağı
 
 
*Bu çalışmanın tüm hakları, Gonca Ünal Chiang’a aittir.
*Bizimle iletişime geçmek için: kenandabirkuyu10@gmail.com

Felsefi Açıdan Yapay Zeka

Geçmişten Bugüne Yapay Zeka Tartışmaları
Yapay zeka ile ilgili tartışmalara baktığımızda, yapay zeka projesinin doğuşunun, dijital bilgisayarların ortaya çıkışıyla koşut olduğu görülmektedir. Gerek yapay zeka araştırma alanı içinde, gerekse konuya uzaktan yaklaşanlar arasında yaygın olarak bu kanı hakimdir. Eğer yapay zeka akıllı bilgisayarlar tasarımlamaya çalışan bir alansa, bilgisayarların keşfedilmesinden öncesi var olması zaten beklenemezdi. “Makineler düşünebilir mi?” sorusu üzerinde düşünmemiz gerektiğini öne sürüyorum. “Buna da makine ve düşünme terimlerinin anlamlarının tanımlanmasıyla başlamamız gerekir.” Bilgisayarların düşünebilmesi fikrini derinlemesine irdeleyen ve bu fikre karşı çıkan görüşleri (örneğin, makineler düşünemez çünkü insanların sinir sistemleri analog ilkelere göre çalışırken, bilgisayarlar ancak dijital ilkelere göre çalışabilirler; ya da, makineler düşünemez çünkü düşünce ve bilinç kul yapısı cihazlara değil yalnızca Tanrı yapısı canlılara özgüdür, vb.) dokuz anabaşlık altında toplayarak yanıtlayan Turing’i yapay zeka’nın yaratıcısı olarak düşünmek mümkün. “Yapay Zeka” teriminin kendisiyse, bu alandaki en yaygın işlevsel programlama dili olan LİSP’in yaratıcısı John McCarthy’ye aittir.
Öte yandan, yapay zeka’nın temelinde yatan fikrin 1950’lerden, hatta yirminci yüzyıldan çok daha gerilere gittiğini ve dijital bilgisayarların kavramsallaştırılması ve tasarımından bağımsız olarak var ola geldiğini görmek mümkün. “Ben bu temel fikrin, insanın doğada gördüğü, bulduğu, karşılaştığı, uzun evrimsel süreçler sonucunda ortaya çıkmış olan canlıların benzerlerini, kendi eliyle ve yine doğada bulduğu cansız nesneleri yapıtaşları olarak kullanarak inşa etme merakından kaynaklandığını öne süreceğim”. Bu merak temelinde milattan önceden bu yana sürdürülmekte olan bu “yapım projesi”nin en ileri noktası da elbette insanın kendi eliyle kendi benzerini kurgulaması, tasarımlaması ve sonunda inşa etmeye çalışması olarak görülebilir. Öyleyse, dijital bilgisayarların bugün yapay zeka alanında oynadığı rol, daha önceki yüzyıllarda teknolojinin daha başka ürünleri tarafından oynanmış olan bir roldür ve günümüz bilgisayarlarının uzun bir tarihsel sürecin yalnızca bugün için son halkasını oluşturduğu ileri sürülebilir.
Yapay zeka’nın temel fikrinin, insanın doğadaki canlılara öykünerek, kendi kendine hareket etme ve edimde bulunma yetisine sahip nesneler, yani otomatlar inşa etmesi olduğu kabul edilirse, bu fikrin ilk uygulamalarının milattan önce 4.yy .’a kadar gittiği görülür. Tarihte adı geçen ilk otomat yapımcılarından birisi, Antik Yunan bilimci ve felsefecisi Tarantolu Arkitas’tır. Pisagor okulunun ikinci kuşak matematikçilerinden olan ve hem Platon hem de Öklid’e mekanik araçların matematiği üzerindeki çalışmalarıyla esin kaynağı olmuş olan Arkitas, tahtadan yapılma ve havada insan eli değmeden buharlı bir mekanizma sayesinde ucuna tutturulduğu çubuğun çevresinde dönebilen bir otomat güvercin inşa etmiştir. Aynı dönem antik Yunan tiyatrosunda örneğin Sofokles’in ve Öripides’in oyunlarında rastlanan, oyunun akışını beklenmedik bir şekilde değiştirmek için sahneye bir maçuna vasıtasıyla getirilen Deus ex Machina (Mekanik Tanrı) da benzer fikirlerden doğmuş bir tür otomat olarak düşünülebilir.
Antik Yunan uygarlığındakine benzer otomatların, yine aynı çağlarda Çin’deki Han Hanedanlığında inşa edildiği söylenir. İslam dünyasındaysa, 12 yy.’da Memlûk İmparatorluğu devrinde yaşamış olan Diyarbakırlı bilim adamı El Cezeri, mekanik ve hidrolik ilkelere göre çalışan ve konuklara içki getirip bardaklarına doldurmak gibi nispeten karmaşık edimleri yerine getirebilen bir otomat tasarımlamış ve bizzat inşa etmiştir.
İnsan yapımı mekanik otomatlar, Batı dünyasında ve modern çağın imgeleminde de büyük yer tutmaya devam etmiştir. Örneğin çağdaş Batı felsefesinin en önemli isimlerinden olan René Descartes, bir yandan tutkuyla insan ve hayvanların anatomisi ve nörofizyolojisi üzerinde araştırmalar yapar ve 17.yy’ın kuramsal çerçevesi içinde insan sinir sisteminin hidrolik ilkelere dayalı modellerini geliştirirken, “bir yandan da otomatlar ve buna bağlı olarak insan zihninin ve yaşamının doğası hakkında uzun uzadıya fikir yürütmekten geri durmamıştır.”
Varlıkbilimsel açıdan varolan her şeyi, temelleri uzam ve düşünce ile belirlenmiş olan ve birbirini dışlayan iki tözsel kümeye (res extensa ve res cogitans) ayıran Descartes’a göre, “canlılık” da dahil olmak üzere bedenle ilgili bütün nitelikler ilk kümenin içinde yer alırken, rasyonel zihinle ilgili tüm nitelikler ikinci kümede yer alır. Hayvanları yalnızca bedenleri olan ama ruhları olmayan canlılar olarak gören Descartes’ın bu varlık bilimsel varsayımından Yapay Zeka’ya dair şu iki sonuç çıkartılabilir:
1. Otomatların inşası projesi, gerçek anlamda akıllı (zihni olan) nesnelerin yapımı olarak görüldüğü müddetçe başarısızlığa mahkumdur, çünkü zihin, kategorik olarak, uzama sahip nesneler dünyasının bir ürünü ya da niteliği değildir.
2. Öte yandan, yalnız saatler ya da basit kuklalar değil, canlı hayvanlar kadar karmaşık otomatlar inşa etmek ilke olarak mümkündür. Üstelik, yeterince geliştirilmiş bir iç mekanik yapıya sahip olan bir otomat, hiçbir zaman bir zihne sahip olamasa da, hayvanlar gibi “canlı” olarak kabul edilebilir. Bu konudaki görüşlerini çeşitli yazılarında ifade eden Descartes, örneğin öğrencisi Regius’a 1642 yılında yazdığı bir mektupta şöyle diyor:
“Siz yaşayan (canlı) şeylerle yaşamayan (cansız) şeyler arasında, bir saat veya bir otomat ile, bir anahtar ya da kılıç veya kendi kendine hareket edemeyen herhangi bir nesne arasında olduğundan daha büyük bir fark varmış gibi düşünüyorsunuz. Ben aynı fikirde değilim.”
Buna benzer bir fikri Descartes’ın Ruhun Tutkuları başlıklı kitabında da bulabiliriz:
“Kabul etmemiz gerekir ki, canlı bir insanın bedeniyle ölmüş bir insanın bedeni arasındaki fark, aynen kendi kendine çalışması için gerekli her şeye sahip olan ve bu amaçla inşa edilmiş bulunan, kurulu bir saat veya benzeri basit bir otomat ile kırılmış ve dolayısıyla hareket etme yeteneğini yitirmiş bulunan aynı türden bir makinenin arasındaki fark gibidir.”
Darwin’in evrim kuramını ve bu bağlamda tanrıtanımazlığı savunan görüşleriyle tanınan ingiliz biyoloğu Thomas Huxley ise, Descartes’ın kimi varsayımlarını kabul ederek, Descartes’dan farklı sonuçlara varıyor. Huxley’e göre, eğer hayvanlar tıpkı incelikle tasarımlanmış ve kurulmuş saatler gibi birer makineyse, biz insanlar da öyleyiz. Huxley’in görüşüne göre, Yapay Zeka projesinin bütünüyle başarıya ulaşmaması için ilkece hiç bir engel olmadığı söylenebilir. Avrupa’da yine modern çağda inşa edilmiş olan ve çok ün salmış otomatlardan biri de 18. yy .’da yaşamış mucitlerden Baron Wolfgang von Kempelen’in yapımı olan “Satranç Oynayan Türk” isimli otomattı. “Satranç Oynayan Türk”, üzerinde satranç tahtası olan bir masanın önünde oturmakta olan, dev cüsseli, koca bıyıklı ve sarıklı bir 18. yy. Türk erkeği görünümünde bir mankendi. Baron von Kempelen, bu mankeni şehir şehir gezdirerek isteyenlerle bazen gösteri amacıyla bazense para karşılığında satranç oynatıyor, izleyenleri hayretten hayrete düşürüyordu. Görünüşte, kurgulu bir mekanizma sayesinde el ve kollarını oynatarak satranç taşlarını hareket ettirebilen, rakibi kurallara uygun olmayan bir hamle yaptığında da kafasını sallayan bu kul yapısı cansız dev manken, satranç oynamayı becerebiliyor, yaptığı doğru hamleler sonucunda çoğu karşılaşmadan galip ayrılıyordu.
Tabii izleyicilerden gizlenen işin aslı başkaydı. Masanın altındaki saklı bir kapalı bölmede gizlenmiş olan satranç ustası bir cüce, aynalı bir mekanizma sayesinde gizlendiği yerden satranç tahtasındaki durumu görebiliyor ve küçük gizli kaldıraçlar sayesinde de mankenin kollarını hareket ettirerek satranç oynatıyordu. Bu hile dolayısıyla Baron von Kempelen’in otomatı “Satranç Oynayan Türk”ün gerçek anlamda bir otomat olmadığı, yapay zeka projesinin tarihsel bir parçası olarak anılmaması gerektiği söylenebilir. Yine de şu kadarını söylemek mümkün: Antik ve modern çağlarda yapılan otomatların, teknolojik açıdan bugünkü yapay zeka sistemleriyle aşık atamayacakları kesinse de, yapay zeka’nın özündeki fikir, yani insanın kendi benzerini tasarımlayıp kendi eliyle inşa etmesi fikri dijital bilgisayarlarla ortaya çıkmış yeni bir fikir değil, insan zihnini çok uzun yüzyıllardır meşgul etmiş, üzerinde hem çok mürekkep hem de çok kol gücü harcanmış olan köklü bir fikir. Günümüz bilgisayar teknolojisinin yapay zeka projesini tarihte hiç görülmedik derecede ileri bir düzeye getirmiş olduğundan kuşku yok, ama bu, bir gün gerçekten insanlar kadar akıllı makineler inşa edilecekse, onların bugün anladığımız anlamda bilgisayar mimarileri üzerine kurulacağı çıkarımını doğrulamıyor.

Bugünkü bilgisayarların tasarımı büyük ölçüde matematikçi Alan Turing’e ait olsa da, kendi kendilerine hesap yapabilen mekanik cihazlar inşa etme fikri geçtiğimiz yüzyılda yaşamış olan başka bir İngiliz matematikçiye, Charles Babbage’a ait. Bugünkü bilgisayarların ilk prototipini oluşturan, ama elektronik değil de mekanik ilkeler doğrultusunda işleyen, Babbage’ın “Çözümleme Motoru” (“Analytical Engine”) adını verdiği hesaplama makinesi, 1830’larda üzerinde epeyce bir süre çalışıldıktan sonra teknik ve finansal yetersizlikler nedeniyle terk edilmiş, daha sonra da 1937’de Babbage’ın notları yeniden bulunana kadar bir daha hatırlanmamıştı. Babbage’ın son halini göremediği makinesi, kendi notları doğrultusunda ve 31 haneye kadar sayıları kullanarak hesap yapabilecek şekilde İngiliz mühendisler tarafından yeniden tasarlanmış ve 1991 yılında bitirilmiştir.Tarih arşivi sizler için yapay zekayı felsefi açıdan ele alıyor…
II. Dünya Savaşını izleyen günlerde Turing’in oluşturduğu ve Macar matematikçi John von Neumann’ın geliştirdiği model, modern elektronik bilgisayarların bugün de kullanılan modeli haline geldi. Turing’in kendisi bilgisayarlar ve hesaplama konularında, II. Dünya Savaşı sırasında Alman ordusunun kullandığı şifreleri İngiliz istihbaratı adına çözmek için çalıştıysa da, savaş sonrası dönemde ilgisini yapay zeka alanına yöneltti. Aynı dönemlerde, Amerika Birleşik Devletleri’nde, basit matematik problemleri çözebilen ve dama, satranç gibi bedensel beceri gerektirmeyen oyunlar oynayabilen bilgisayar programları yazmaya çalışan bir grup araştırmacı da ortak çalışmalar yapmakta ve henüz emekleme devresinde olan çağdaş yapay zeka’nın ufkunu saptamaya çalışmaktaydılar. Bu bağlamda, 1956 yazında, Dartmouth Koleji’nde bir yaz okulunda M.I.T.’den Marvin Minsky’nin, Stanford’dan John McCarthy’nin ve Carnegie-Mellon’dan Allen Newell ile Herbert Simon’ın diğer araştırmacılarla bir araya gelmesi tarihsel olarak bir dönüm noktası teşkil eder.
Bu yaz okulunu izleyen yıllarda yapay zeka araştırmaları hızla ivme kazanmış, elde edilen ilk başarılı sonuçlar geleceğe yönelik büyük umutlar doğurmuştur. Örneğin Herbert Simon 1958 yılında şu öngörüde bulunur:
Simon’a göre, konuşmasını izleyen on yıl içinde, yani 1968’e kadar, Yapay zeka alanında şu aşamalara gelinmiş olunacaktır:
1. Bir bilgisayar programı, eğer turnuvalara katılmaktan alıkonmazsa, dünya satranç şampiyonluğunu kazanacak.
2. Bir bilgisayar programı, yeni ve önemli bir matematik teoremi keşfedip kanıtlayacak.
3. Psikolojide kullanılan kuramların pek çoğu bilgisayar programları biçimine dönüşecek, ya da bu programların özellikleri hakkında niteliksel önermeler halini alacaklar.
Simon’un bu öngörüde bulunduğu tarihin üzerinden on değil tam kırk yıl geçmişken, Yapay Zeka hangi aşamaya ulaşmış durumda? Bir bilgisayar programı (“Deep Blue”), otuz yıla yakın rötarla da olsa bir dünya satranç şampiyonunu alt etmeyi başardı, yani Simon’m ilk iddiası gerçekleşti. Diğer iki iddia için aynı şeyi söylemek zor; hatta durum daha da kötü. Matematiksel kanıtlama programlarındaki çalışmalara bakarak ikinci iddianın ne zaman gerçekleşeceği hakkında bugün sağlıklı hiçbir öngörü yapacak durumda değiliz; psikoloji çalışmalarına baktığımızdaysa onların üçüncü iddiayı gelecekte de doğrulamayacak bambaşka yönlere doğru yelken açmış olduğunu görüyoruz. Aslında yapay zeka, başlangıç ilkeleri ve amaçları göz önüne alınırsa, bugün yalnız matematik ve psikolojide değil, diğer araştırma alanlarında da bir duraklama ve yön değiştirme devresi içinde görülüyor. Gerek bu alanın önde gelen isimlerinin geleceğe yönelik beyanlarından, gerekse ticari amaçlı olmayan yapay xeka projeleri için ayrılan araştırma fonlarının yirmi ya da otuz yıl öncesine oranla hatırı sayılır ölçüde küçülmüş olmasından da bu sonucu çıkartmak mümkün.
Satranç, yapay zeka araştırmalarının ilk günlerinden beri odaktaki yerini korumuş ve üzerinde sürekli gelişme kaydedilmiş bir oyun. Son birkaç onyıldır yapay zeka satranç programlarının büyük satranç ustalarıyla yaptığı karşılaşmalar halk arasında da çok ilgi çekiyor, popüler basında sık sık manşetten verilen bir haber halini alabiliyor. “Deep Blue”nun yaratıcılarının Kasparov galibiyetiyle azimli çalışmalarının semeresini aldıkları açık. Ama bu sonuç, yapay zeka’nın varmak istediği asıl aşama açısından ne tür bir başarı ölçütü olarak kabul edilmeli? Bu soruya kapsamlı bir yanıt verebilmek için önce bir oyun olarak satrancın yapısına ve bir faaliyet olarak satranç oynamanın doğasına bakalım. Newell ve Simon, satranç konusunda şöyle diyorlar:
“Satranç bir oyundur. Problem çözme alanında oyunların cazip bulunmasının bir çok sebebi var: Oyunlar, kurallar tarafından kesinlikle belirlenmiş ve kapalı bir dünya içinde tanımlıdırlar; ortada yine kesinlikle belirlenmiş bir amaç vardır; oyunların kazanılma/kaybedilme niteliği (bizim kültürümüzde) gerçek bir rakibin olmadığı durumlarda bile oynayanlarda güdüm sağlanması için yeterli olur.”
Burada dikkat edilmesi gereken en önemli iki noktadan ilki, satranç dahil bütün oyunların, bir bilgisayarda nispeten kolayca temsil edilebilecek soyut ve “kapalı bir dünya” içinde tanımlanabilmeleri. Örneğin, bir satranç programının “bilmesi gerekenler” arasında, satranç dışı dünyaya ait hiç bir nitelik ya da özellik yer almaz. Oyunun nerede, ne zaman, ve hangi amaçla oynanıyor olduğu, satranç tahtasının ya da taşlarının hangi maddeden ya da hangi şekillerde yapılmış olduğu, satranç oyununun belli bir alış-veriş kavramına dayandığı, satranç oyuncusunun bir gece önce iyi uyuyamamışsa yorgun ve dikkatsiz olabileceği, basit bir hata yüzünden maçı kaybederse bundan utanacağı, kazandığında gururlanacağı, vb. satranç oyununun kapalı dünyasının dışında kalan özellikler olduğundan, satranç oyuncusu insanı çok ilgilendirdiği halde satranç oyuncusu programı hiç ilgilendirmez. Oysa bir satranç karşılaşmasında, zekasını kullanarak rakibini alt etmeye çalışan bir insan için bu özellikler, satranç oyununun kapalı dünyasına içkin özellikler kadar önem taşıyabilir. Bu anlamda, satranç oynamak için programlanmış bir yapay zeka programının, ancak kendisine satrancın kapalı dünyası dışında kalan bu özellikler de bir anlam ifade ettiği zaman, oynamakta olduğu oyunun gerçekten ne olduğunu anlayabileceği söylenebilir.
Daha da ileri gidelim: Bir satranç programı için, satrancın 8×8’lik 64 kareden oluşan bir tahta üzerinde oynanıyor olması bile anlamlı değildir; programın veri yapısında satranç yan yana eklemlenmiş 64 karelik lineer bir tahta üzerinde oynanan bir oyunmuş gibi de tanımlansa bu programın performansını etkilemez. Oysa satrancın görsel temsilinde yapılacak bu tür bir değişiklik insanlar için oynamayı hemen hemen olanaksız kılabilirdi. Son olarak, satranç programlarının her hamle öncesi büyük ustaların hamle yapmadan önce düşündükleri hamle sayısının binlerce katını denedikleri, buna rağmen ara sıra da olsa ancak çok acemi bir oyuncunun yapacağı türden hatalar yaptıkları göz önüne alınırsa, insanlarla makinelerin satranç oynama adı altında birbirinden çok farklı edimler gerçekleştiriyor olduğunu görebiliriz.

Durum böyleyse, “Deep Blue”nun yalnızca çok fazla sayıda olasılığı çok kısa bir zaman diliminde tarayabilen bir hesap makinesi olduğu, bu haliyle akıllı bir satranç oyuncusuna hiç benzemezken, çok sayıda aritmetiksel işlemi çok kısa zamanda gerçekleştirip büyük sayılarla çarpma işlemini her insandan daha hızlı yapabilen basit bir hesap makinesinden farklı olmadığı söylenebilir mi? En azından, “Deep Blue”nun satranç oyuncusu insanlar kategorisinden çok, hesap makineleri kategorisine ait olduğu söylenebilir. Ama o halde hızlı bölme/çarpma yapabilen hesap makineleriyle kimse ilgilenmezken, satranç oynayan makinelere gösterilen bunca ilgi niye?
Bu sorunun yanıtını da Newell ve Simon’ın satranç üzerine söylediklerindeki ikinci önemli noktada bulabiliriz. Satranç, kültür tarihindeki yeri itibarıyla, hep aklı kullanarak yenmenin-yenilmenin temsil edildiği bir yarışma olagelmiş. Satrancın diğer birçok oyuna göre karmaşıklığı ve buna bağlı olarak tarihte satranç ustalarma verilen değer göz önüne alınırsa, satranç oynayan programlara atfedilen önem ortaya çıkacaktır. Bir başka deyişle, insanların satranca “zihinlerin arenasında rakiplerin çarpışması” olarak yaklaşması, rakiplerden birini oluşturan bilgisayar programının iç yapışma ilişkin sorunlardan daha baskın çıkarak, dikkati içsel mekanizmadan, performansa çevirmektedir. Baron von Kempelen’in mankeninin zamanın diğer bütün otomatlarından daha fazla ilgi toplaması da bir anlamda buna bağlanabilir.
Sonuç olarak, “Deep Blue”, Yapay Zeka’nın çağdaş tarihçesinde önemli bir yer tutsa da, bu önemin bir kısmının, “Deep Blue”nun satranç anlayışının gelişmişliğinden çok, biz insanların satranca bakışından kaynaklandığını söylemek gerçekçi olacaktır. Satrançta durum böyleyken, şimdi de Yapay Zeka araştırmacılarının ilk zamanlarda yaptıkları tahminlerden çoğunun niye doğru çıkmadığı konusuna dönelim.
Yapay Zekâ alanında 1960’lı yıllarda, geleceğe yönelik, ama sonradan gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı görülen, pek çok iddia ortaya atılmış olmasını Patrick Winston şöyle açıklıyor: 1960’lardaki yapay zeka’nın ilk çağlarında, “bilgisayarlar on yıl içinde insanlar kadar akıllı hale gelecekler” diyenler vardı. Sonradan görüldüğü gibi, bunun iflah olmayacak derecede romantik bir tahmin olduğu ortaya çıktı. Ama bu romantikliğin altında ilginç nedenler yatıyor. Yapay zeka hakkında yapılmış tahminleri dikkatlice incelersek, bunları yapanların hayalperest kaçıklar değil, ciddi olasılıklar üzerinde fikir yürüten akıl vicdan sahibi bilim insanları olduğunu görürüz. “Bu insanlar, yalnızca, halkı yakında karşılarına çıkacakmış gibi görünen bir duruma hazırlamak [örneğin akıllı robotların dünyayı sarması] konusunda üstlerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorlardı.”
Yapay zeka alanındaki gelişmelerin kronolojik olarak sıralanışı aşağıdaki gibidir:
1940-1953: Genetik algoritmalarla ilgili ilk çalışmalar yapıldı. Bu çalışmalar günümüz yapay zeka teknolojisinin temellerini oluşturuyordu.
1957: Newell, Shaw ve Simon, Genel Problem çözücü (The General Problem Solver) isimli programı yazdılar.
1952 -1962: IBM’den Arthur Samuel, satranç oynayabilen ilk programı yazdı.
1958: MIT’den John McCarthy, LISP dilini ortaya çıkardı.
1961: James Slagle, LISP dilini kullanarak üniversite birinci sınıf düzeyindeki matematik problemlerini çözebilen bir program olan Saint(Aziz)’i yazdı.
1962: İlk endüstriyel robot şirketi Unimation kuruldu.
1963: MIT’den Thomas Evans, IQ testlerinde sorulanlara benzer soruları çözebilen Analogy (Benzeşim) isimli programı yazdı.
Ivan Sutherland, bilgisayarlarda etkileşimli grafik kullanımını başlattı.
Edward A. Feigenbaum ve Julian Feldmnan, yapay zeka konusundaki makalelerin ilki olan “Bilgisayarlar ve Düşünce”yi yayımladı.
1964: Danny Bobrow’un MIT’de yaptığı araştırmanın sonuçları, bilgisayarların doğal dili basit matematik problemlerini çözmeye yetecek derecede anlayabildiğini gösterdi. Bert Raphael, bilginin mantıksal şekilde gösteriminin soru-cevap sistemlerine uygulandığında başarılı olduğunu gösterdi.
1965: Joseph Weizenbaum, İngilizce olarak herhangi bir konuyla ilgili sohbet edebilen, etkileşimli program ELIZA’yı piyasaya tanıttı. Bu programın psikoterapist görevi yapan versiyonu, oldukça popüler bir oyuncak haline geldi.
Yine bu tarihlerde Prof. Dr. Zadeh’in bulanık mantık ile ilgili çalışmaları yayınlandı.
1966: Donald Michie ve ekibi, Machine Intelligence (Makine Zekası) konulu atölye serisinin ilkini gerçekleştirdi.
1967: Organik kimyasal bileşiklerin kütle spektrumunu yorumlayabilen bir program yazıldı. Bu bilimsel mantığa uygun olarak yazılmış ilk başarılı programdı.
1968: Marvin Minsky ve Seymour Pappert, sinir ağlarının sınırları konusunda bir makale yayımladı.
1969: Yapay zeka konusundaki ilk uluslararası konferans düzenlendi.
1970: Iaime Carbonell, bilgiyi anlambilimsel ağlar şeklinde sunan Scholar (Bilgin) isimli etkileşimli bilgisayar destekli öğretim programını geliştirdi.
1971: MIT’den Terry Winograd’in geliştirdiği robot kol, İngilizce söylenen komutları yerine getirebildi.
1975: Meta Dendral isimli öğrenme yeteneğine sahip programın bulduğu kütle spektrumu sonuçlan, bir bilgisayar tarafından bulunan Sonuçların bilimsel dergilerde yayımlanmasının ilk örneği oldu.
1978: Herb Simon, yapay zeka alanındaki önemli adımlardan biri olan “sınırlı rasyonalite” teorisiyle ekonomi alanındaki Nobel Ödülü’nü kazandı. Mark Stetik ve Peter Friedland’ın yazdığı Molgen isimli program, bilginin nesne tabanlı gösteriminin genetik klonlama deneylerinde kullanılabileceğini gösterdi.
1979: Uzman sistemler geliştirilmeye başlandı. Pittsburgh Universitesi’nden Jack Myers ve Harry Pople, Myers’in klinik deneyimlerinden yola çıkarak bilgi tabanlı ilk iyileştirici program olan lnternist (Stajer)’i geliştirdi.
1980: Uzman sistemler, ticari alanda kullanılmaya başladı. Amerika Yapay Zeka Derneği, ilk ulusal yapay zeka konferansını gerçekleştirdi.
1981: Japonlar tarafından ortaya atılan 5. kuşak bilgisayarlar “Japon Projesi” yol açtığı yeniliklerle, YZ adına önemli gelişmelerden biri oldu.
1984: Yapay sinir ağları yaklaşımında büyük ilerlemeler kaydedildi.
1985: Harold Cohen, bilgisayarda çizim yapmayı sağlayan Aaron isimli programı geliştirdi.
1987: Marvin Minsky, zihnin teorik tanımlamasını yapan “Toplumun Zihni” isimli kitabı yayımladı.
1997: “The Deep Blue” isimli satranç programı, oldukça geniş bir kitlenin izlediği maçta Dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov’u yendi.
1998: İnternet’in yaygınlaşmasıyla birlikte, yapay zeka tabanlı birçok program geniş kitlelere ulaştı.
2000: Sevimli oyuncaklar olarak adlandırılan etkileşimli robot oyuncaklar, piyasaya sürüldü.
2001: “Yapay Zeka” isimli film, sinema endüstrisinde dev bir proje olarak Steven Spilberg yönetmenliğinde beyaz perdeye aktarıldı
2005: İnsan benzeri robotlar üzerindeki çalışmalar hız kazandı.
Yapay Zeka, Felsefe ve Sınırlar
Yapay zeka teknik bir konu olarak görünmesine rağmen, genel kanının aksine, sınırları yalnızca bilim, mühendislik ya da teknolojiyle çevrili ve yirminci yüzyılın ikinci yarısına özgü bir araştırma alanı değildir. Yapay zeka gerek fikir gerekse uygulama çalışmaları olarak veya tasarıları olarak oldukça uzun bir geçmişe sahiptir. Son dönem yapay zeka araştırmaları sadece felsefe ile ilgili değil aynı zamanda psikolojiden edebiyata bir çok alanı derinden ilgilendirecek bulgular öne sürmüştür. Dolayısıyla yapay zeka yirminci yüzyılın şu son yıllarında, bilim ve teknolojiyle ilgisi olsun olmasın pek çok kişiyi ilgilendirmesi gereken, uzun ve önemli bir tarihsel sürecin son halkasını oluşturan bir proje olarak karşımızda durmaktadır. Teknoloji alanındaki gelişmelerin hızı birçokları için ürkütücü boyutlara ulaştığı günümüzde, bir uçağın hızını ikiye katlaması bizi çok fazla düşündürmeden memnun olmamamızı sağlasa da makinelerin düşünme yeteneğine sahip olabilecekleri düşüncesi bile bizi korkutuyor.
Makinelerin düşünme yeteneğine sahip olmaları –işte bu çok insanca bir özellik. “Ne de olsa düşünme yeteneğimiz sayesinde fiziksel yetersizliğimizi aşabildik ve diğer canlılara karşı üstünlük sağlayabildik. Üstünlüğümüzü kanıtlayan bu önemli özelliğimizi bir gün makinelere kaptırırsak, onlara boyun eğmek zorun kalacak mıyız?”
Yapay zeka ile ilgili olarak kaygılarımızı veya sorularımızı dile getirdiğimizde karşımızda kesin bir yapay zeka örneği olmadığını da hesaba katarsak, çözüme ulaşabileceğimiz yegane alan felsefedir. Gelecekte karşımıza çıkma ihtimali olan düşünen makinelerin mümkün olup olmayacağını bilmek için felsefenin temel konularından biri olan zihin konusunu anlamak kesinlikle gereklidir. Yapay zeka mümkün müdür sorusunu sorduğumuzda karşımıza zeka nedir, akıl nedir, akıl sadece beyinsel faaliyetlerden mi ibarettir, zihin ile beden arasında nasıl bir ilişki vardır, bilinç nedir gibi felsefe tarihinde de uzun tartışmalara yol açmış sorular çıkmaktadır. Yapay zekanın mümkün olup olmayacağını anlayabilmek için öncelikli olarak kendi düşünme yetimizi anlamamız gerekmektedir.

Yapay Zeka Mümkün müdür?
Felsefe ve psikolojide, insan ve sayısal bilgisayarlar arasındaki benzerlikleri vurgulayan görüş daha baskındır. Bu görüşün en uç noktası beynin bir bilgisayar, aklınsa bir bilgisayar programı olduğunu savunur. Buna göre insan beyni konusunda temel olarak biyolojik hiçbir şey yoktur. Doğru programı saklayan beyin ve doğru girdi-çıktılar sayesinde işleyiş sürmektedir. Duygu ve düşüncelerin elde edilmesi de yine doğru bir program ile mümkündür. Kabul edilmesi oldukça zor olan bu duruma, hala zeki denilebilecek bilgisayar programlarının üretilmemiş olmasından hareketle itiraz edilebilir. Ancak mevcut bilgisayarların aslında yeterince zeki olduğunu savunan bir başka görüş daha vardır. Yapay zeka terimini ortaya atan McCarthy, termostatlar kadar basit makinelerin bile bir inanca sahip olduğunu yani sorun çözme yeteneği olan hemen hemen her makinenin, inancı olduğu dile getirmiştir.
Termostatın ne gibi inançları vardır sorusuna verilen yanıtlar ise basit olduğu kadar da düşündürücüdür: burası çok sıcak, burası çok soğuk ve burası normal. Bu tipik bir bilgisayar karar verme kuralıdır. (makine belli bir durumdayken şeridin üzerinde belli bir simge bulunduğu zaman makinenin belli bir işlemle bu simgeyi silmesi ya da başka bir simgeyi yazması gibi.) Ancak simgelerin anlamları yoktur. Simgeler biçimsel veya sözdizimsel yapılarına göre belirlenmelidir. Örneğin sıfırlar ve birler, yalnızca sayıları temsil etmekte kullanılan simgelerdir, sayıların yerine geçmezler. Gerçekte sayısal bilgisayarları bu kadar güçlü yapan da bu özellikleridir. Birbirinin benzeri tipteki donanımlar, uygun biçimde tasarlanmışlarsa, sonsuz çeşitlilikte farklı programları kullanabilirler. Benzer programlar da sonsuz çeşitlilikte farklı tip donanımlarda çalıştırılabilirler. Ama “biçimsel ve veya sözdizimsel olarak nitelenen programların bu özellikleri aklın işleyiş ilkesiyle programın işleyişi özdeş olduğu görüşü için çok tehlikelidir.” Çünkü bir zekaya sahip olmak, biçimsel veya sözdizimsel işletime sahip olmaktan çok daha öte bir şeydir. Akılda sözdizimin ötesinde, anlam vardır. Bilgisayar programı yalnızca sözdizimidir ve anlamsal olan akıl çok daha fazlasına sahiptir, bir içeriğe sahiptir.
Bu durumla ilgili olarak ortaya atılmış olan ‘Çin Odası Deneyi’ni ele alalım. Bir grup bilgisayar programcısının, bir bilgisayarın Çince anlamasını ve anında çeviri yapmasını sağlayacak bir program yazdığını varsayalım. Bilgisayar, Çince bir soru sorulduğunda, veritabanındaki bilgiyle karşılaştırıp, o soruya karşılık gelen Çince cevabı verecektir. Ses olarak da bir Çinli gibi konuştuğu varsaydığımız bu bilgisayarın, Çinlilerin Çince anladığı kadar kusursuz anladığını söyleyebilir miyiz? Başka bir örnek vermek gerekirse, bütün hastalıkların belirti, teşhis ve tedavilerinin girildiği bir bilgisayara hastalıklarımızın tedavisi için güvenebilir miyiz? Yine deneye dönelim, içerisinde Çince tabelalar bulunan bir odada kilitli bulunan ve hiç Çince bilmeyen bir insan aynı zamanda bu tabelaları İngilizce olarak açıklayan bir kurallar kitabına sahip olsun. Bu kitaptaki açıklamalar, kuralları biçimsel olarak açıklamaktadır. Anlamlarına göre açıklamayan bu kural, “bir numaralı tabelayı, ikinci tabelanın yanına koy” gibi şeyler söyleyebilir. Odaya getirilen ve odadaki tarafından bilinmeyen simgelerin oda dışındakilere soru, kurallar sonrası yapılan işlemlerin de cevap olarak, tanıtılması durumunda dışarıdakiler, odada kurallar kitabına göre işleyen kişinin Çinceyi çok iyi bildiğini düşüneceklerdir. Biçimsel bir bilgisayar programını işletirken, dışta bulunan bir gözlemcinin bakış açısından sanki Çince anlayan biri olarak görünen bu insan aslında bir kelime bile Çince anlamamaktadır. Bu durumda en iyi yazılmış bir bilgisayar programının bile bir dili anlaması mümkün değildir. Ve bu programın çalıştığı bilgisayarın da Çince anladığı iddia edilemez. Çünkü bilgisayar, programının haricinde anlamasını sağlayacak ek hiçbir özellik yoktur. Bilgisayar programında olan tek şey ise biçimsel söz dizimidir, hiçbir şekilde anlam yoktur.
Bir dili anlamak demek, birtakım biçimsel simgeleri bilmek değil, akıl durumlarına sahip olmak, yorum yapabilmek veya ilgili simgeleri anlamlandırabilmek demektir. Sayısal bilgisayarların, biçimsel simgeleri dizmek dışında bir özelliği yoktur. Çünkü bilgisayarın çalıştırılması, programların yeteneği ile açıklanabilir. Bu programlar ise tamamen biçimsel olarak belirlenmiştir ve anlamsal içerikleri yoktur.
Kaynak
Mehmet Tahça, Felsefi Açıdan Yapay Zeka
 
 
*Bu çalışmanın tüm hakları, Mehmet Tahça’ya aittir.
*Bizimle iletişim kurmak için: kenandabirkuyu10@gmail.com